Bombycidae, Endromidae, Lemonidae, Sphingidae, Saturnidae, Drepanidae, Thyatiridae
Hyloicus pinastri