Ábragyűjtemény
1.Maculinea alcon 2.M.arion 3.M.teleius 4.M.nausithous