Ábragyűjtemény
1.Melitaea britomartis 2.M.athalia 3.M.parthenoides 4.M.aurelia